Privacyverklaring

Privacy & GDPR


Laatst bijgewerkt in juli 2022

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u op SODEGO BV beroep doet, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met deze gegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe SODEGO  BV dit doet.

Deze privacyverklaring is eveneens van toepassing op de website www.sodego.be beheerd door SODEGO BV, met maatschappelijke zetel te 2290 Vorselaar, Molenstraat 19, met ondernemingsnummer 0627.790.037 (hierna “SODEGO BV” of “wij”).

Door het gebruik van onze diensten en onze website, erkent u onvoorwaardelijk de privacyverklaring van SODEGO BV gelezen te hebben. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Wij raden u daarom aan regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Indien u een klant bent, verwerken wij volgende persoonsgegevens van u, of – indien u een professionele klant bent – van de door u aangeduide contactpersoon binnen uw onderneming:

 • naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail)
 • functie
 • nota’s van besprekingen, e-mail uitwisselingen
 • alle gegevens, al dan niet persoonsgegevens, die u ons bezorgt om op uw website te plaatsen of in het kader van een campagne
 
Indien u leverancier bent, verwerken wij van uw werknemers en/of aangestelden de naam, contactgegevens en functie , alsook alle andere informatie die zij bezorgen in kader van de dienstverlening waarvoor wij op u een beroep doen.

Indien u een kandidaat-werknemer bent, verwerken wij de gegevens die u ons bezorgt in uw curriculum vitae en begeleidende brief, alsook de gegevens die u ons bezorgt tijdens het gesprek. Tenzij bij een spontane sollicitatie of tenzij u ons hiervoor de toestemming geeft, verwerken we deze gegevens enkel met het oog op het invullen van de functie waarop u solliciteert.

Verder verwerken we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen en onze belangen te verzekeren (zoals bv. onze aansprakelijkheid of met het oog op het nastreven van onze rechten).

 

Hoe verzamelen we persoonsgegevens?


Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze meedeelt, mondeling dan wel schriftelijk, al dan niet via onze website.

Wanneer u ons informatie over derden verstrekt, verwerken wij deze op dezelfde wijze als wij uw eigen persoonsgegevens verwerken zoals in deze privacyverklaring wordt toegelicht. In dat geval verbindt u zich er wel toe dat u zelf, bij het verwerken en verzamelen van deze persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming nauwgezet heeft nageleefd en dat de derden u, indien noodzakelijk, toestemming hebben gegeven om die informatie aan ons door te geven voor verwerking.

U staat uiteraard zelf in voor de juistheid van alle persoonsgegevens die u ons bezorgt.

U kan onze website ook bezoeken zonder persoonsgegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie doet uw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen en laat ons in bepaalde gevallen toe persoonsgegevens te verzamelen en analyseren.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?


Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt:
 • voor de totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden;
 • om onze werking en service te evalueren; om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren.
 • om onze eigen rechten na te streven (vb . betaling van facturen, weerleggen van aansprakelijkheidsvorderingen)
Indien u een kandidaat-werknemer bent, verwerken wij uw gegevens om na te gaan of u een goede match bent met onze onderneming.

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om wettelijke verplichtingen na te leven of om te beantwoorden aan eventuele redelijke vragen van bevoegde instanties.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang. In bepaalde gevallen zullen we ons ook op uw toestemming beroepen, die we dan uitdrukkelijk van u zullen vragen, dan wel zal deze duidelijk blijken uit uw acties (vb. wanneer u solliciteert).

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?


SODEGO BV deelt met uw toestemming uw persoonsgegevens, indien dit nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevens verwerkt. Wanneer deze dienstverrichters voor onze rekening handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:

 • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht;
 • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten;
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de verdediging van onze eigen belangen, vb. in kader van een gerechtelijke procedure

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?


SODEGO BV bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden 10 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons verwijderd, behalve in geval van een lopend geschil.

Indien u een kandidaat-werknemer bent bewaren we uw gegevens gedurende 6 maanden nadat de vacature waarvoor u solliciteerde is ingevuld, tenzij u uw akkoord geeft de gegevens op te nemen in ons wervingsreserve.

Zijn uw persoonsgegevens veilig bij ons?


Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Links naar andere websites


Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring geldt enkel voor onze eigen website. We raden u dan ook aan de privacyverklaring van de andere websites te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor het privacy beleid van andere websites, zelfs niet indien u deze website bezoekt via één van de links op onze website.

Wat zijn uw rechten?

 • Recht van inzage, verbetering en aanvulling
  Het recht van inzage, verbetering en aanvulling van uw persoonsgegevens kunt u op elk moment uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar info@sodego.be

 • Recht op overdraagbaarheid
  U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

 • Recht om gegevens te wissen
  Het recht om persoonsgegevens te wissen kunt u op elk moment uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar  info@sodego.be
  Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog verwerken voor zover en in de mate dat we een geldige reden hebben om deze te blijven verwerken of indien dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 • Intrekken toestemming
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kan u deze toestemming steeds – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar  info@sodego.be

 • Recht op verzet en klachten
  Wanneer u zich wil verzetten tegen de verwerking, een verzoek, vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan  info@sodego.be, met kopie van uw identiteitskaart. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.
  Indien u vindt dat een van uw rechten niet werd gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be ( www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze Privacy-overeenkomst, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

Adres:   Molenstraat 19, 2290 Vorselaar
E-mail:  info@sodego.be
Tel :       +32(0)14.71.35.14